Tietojenkäsittelysopimus

Moodup ja tietojen käsittelijä ovat allekirjoittaneet palvelusopimuksen, jossa määritellään, että Moodup säilyttää ja käsittelee henkilötietoja tietojenkäsittelijänä tietojen käsittelijän puolesta. Osapuolet ovat siksi sopineet käsittelysopimuksesta seuraavien ehtojen mukaisesti:

Tiedonjulkistaminen

Moodupin tulee pitää yllä tietosuojakäytäntöä julkisesti saatavilla ja saavutettavissa sopimuksen voimassaolon aikana. Tietosuojakäytäntö on saatavilla osoitteessa moodup.com/privacy. Käytännön tulee olla saatavilla Moodupin verkkosivuston etusivulla, jotta tietojen käsittelijän työntekijät ja johtajat voivat saada tietoa käsittelystä ja niihin liittyvistä oikeuksistaan.

Tietojenkäsittely

  1. Moodup saa käsitellä henkilötietoja ainoastaan dokumentoitujen ohjeiden mukaisesti tietojen käsittelijältä, mukaan lukien tämän sopimuksen liitteenä olevien ehtojen (Liite I) määräykset.
  2. Jos Moodupilla on siihen laillinen oikeus, yhtiön on ilmoitettava tietojen käsittelijälle välittömästi, jos Moodup ei pysty täyttämään velvoitteitaan tämän käsittelysopimuksen mukaisesti tai jos Moodup katsoo, että tietojen käsittelijän antamat ohjeet rikkovat tietosuojalakeja tai -määräyksiä.
  3. Moodup on vastuussa tietojenkäsittelystä tietojenkäsittelijänä ja varmistaa, että tällainen käsittely on sopusoinnussa tietosuojalakien ja -määräysten kanssa.
  4. Henkilötietojen siirto ETA-alueen ulkopuolelle edellyttää tietojenkäsittelijän ennakolta antamaa kirjallista suostumusta. Moodup varmistaa, että tällainen siirto on sopusoinnussa tietosuojalakien kanssa täyttämällä vähintään yhden seuraavista ehdoista: (i) Siirto maahan, jonka Euroopan unionin toimielin on tunnustanut tarjoavan riittävän suojan henkilötiedoille (riittävyyspäätös) (ii) Jos tietoja siirretään maahan, jota Euroopan unioni ei tunnusta, Moodup toteuttaa asianmukaiset suojatoimenpiteet.

Luottamuksellisuus

Moodup varmistaa, että sen työntekijöillä ja muilla Moodupin kanssa työskentelevillä osapuolilla on tarvittava valtuutus käsitellä henkilötietoja ja että heidät on sidottu luottamuksellisuusvelvoitteisiin sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti koskien tietosuojaa.

Turvallisuus

Moodup toteuttaa kaikki tarvittavat turvatoimet tietojenkäsittelyvaatimusten mukaisesti lakien ja määräysten mukaisesti tietosuojan osalta. Tiedot tallennetaan salattuna, ja kaikki viestinnät Moodupin palvelimien ja niiden välillä ovat myös salattuja. Lisätietoja Moodupin toteuttamista turvatoimenpiteistä on saatavilla osoitteessa moodup.com/security.

Avustaminen

Moodup avustaa tietojen käsittelijää asianmukaisten teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden toteuttamisessa varmistaakseen asianmukaisen turvallisuuden ottaen huomioon käsittelyyn liittyvät riskit, kuten tietomurtojen raportoiminen, vaikutusten arvioiminen, ennakkoneuvottelun pyytäminen tietosuojaviranomaiselta ja vastaaminen pyyntöihin tietosubjekteilta käyttää oikeuksiaan sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti. Moodupilla on oikeus kohtuulliseen valmistautumisaikaan, ja tietojenkäsittelijän on korvattava Moodupille tällaisen avun tarjoamisesta aiheutuneet kustannukset.

Läpinäkyvyys

Moodup antaa tietojen käsittelijälle pääsyn kaikkiin tarvittaviin tietoihin vahvistaakseen, että se noudattaa velvoitteitaan tämän käsittelysopimuksen ja tietosuojalakien ja -määräysten mukaisesti. Moodup avustaa myös tietojen käsittelijän tai tietojen käsittelijän valtuuttaman ja luottamuksellisuusvelvoitteisiin sidotun kolmannen osapuolen tekemissä tarkastuksissa. Moodupilla on oikeus kohtuulliseen valmistautumisaikaan tarkastuksiin tai tarkastuksiin, ja tietojenkäsittelijän on korvattava Moodupille tällaisista tarkastuksista tai tarkastuksista aiheutuneet kustannukset.

Alisopimuskäsittelijät

  1. Moodupilla on oikeus käyttää alisopimuskäsittelijöitä täyttämään velvoitteensa palvelusopimuksen ja tämän käsittelysopimuksen mukaisesti. Moodup ilmoittaa tietojenkäsittelijälle kirjallisesti, jos se aikoo vaihtaa alisopimuskäsittelijöitä vähintään kymmenen päivän varoitusajalla. Tietojenkäsittelijällä on oikeus vastustaa tällaista muutosta, jos se katsoo, että uusi alisopimuskäsittelijä ei täytä tietosuojalakeissa ja -määräyksissä määriteltyjä velvoitteita.
  2. Moodup on vastuussa kaikista alisopimuskäsittelijöiden suorittamista henkilötietojen käsittelyistä, ja samoja tietosuojaa koskevia velvoitteita sovelletaan Moodupiin kuin tässä sopimuksessa, laeissa ja muissa oikeudellisissa määräyksissä määritellään.

Tietomurto

Moodup ilmoittaa välittömästi tietojenkäsittelijälle, jos henkilötietojen turvallisuus tai luottamuksellisuus on vaarantunut. Moodup ilmoittaa tietojenkäsittelijälle tietomurron luonteesta, sen todennäköisistä seurauksista ja toteutetuista toimenpiteistä sen lieventämiseksi ja uusiutumisen estämiseksi.

Vastuu

Viranomaisten tietosuojalakien ja -määräysten nojalla määräämät seuraamukset ovat sen osapuolen vastuulla, jolle seuraamus on määrätty.

Tietojen käsittely sopimuksen päättymisen yhteydessä

  1. Palvelusopimuksen päättyessä Moodup palauttaa kaikki henkilötiedot tietojen käsittelijälle pyynnöstä tai poistaa kaikki tietojen käsittelijälle kuuluvat henkilötiedot turvallisesti. Kuitenkin työntekijöiden vastaukset tiedusteluihin poistetaan aina, kun palvelusopimus päättyy, eikä niitä koskaan jaeta tietojen käsittelijän kanssa varmistaakseen työntekijöiden anonymiteetin. Moodup säilyttää työntekijöiden vastauksia tämän palvelusopimuksen voimassaoloaikana tarjotakseen tietojen käsittelijälle näkemyksiä työntekijöiden tyytyväisyydestä ja siihen liittyvistä tekijöistä ajan mittaan. Tämä tehdään aina anonyymisti estääkseen tietojen käsittelijää jäljittämästä vastauksia yksittäisiin työntekijöihin.

Ehtojen muutokset

  1. Moodup pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja, mutta ilmoittaa tietojenkäsittelijälle vähintään 15 päivää etukäteen. Moodup ilmoittaa asiakkaille muutoksista ehtoihin sähköpostitse ja tekemällä uudet ehdot saataville osoitteessa moodup.com/processing-agreement.
  2. Jos asiakas hylkää ehtojen muutokset 15 päivän kuluessa sähköpostitse saadun ilmoituksen jälkeen, asiakas hyväksyy muutetut ehdot. Jos asiakas hylkää muutetut ehdot määrätyllä aikavälillä, tällainen hylkäys katsotaan sopimuksen irtisanomiseksi edellä mainittujen säännösten mukaisesti, ja sopimuksen voimassa olleita ehtoja sovelletaan osapuolten suostumuksella ilmoituskauden aikana.
  3. Näissä ehdoissa ilmoitetaan viimeisimmän muutoksen päivämäärä. Näitä ehtoja muutettiin viimeksi 19. maaliskuuta 2022.

Liite I

Tietojenkäsittelyn lisäkuvaus

I.A Yleiskuvaus

Moodup ja tietojen käsittelijä ovat tehneet palvelusopimuksen, jossa tietojen käsittelijän työntekijöiden henkilötietoja säilytetään ja käsitellään. Moodup käsittelee henkilötietoja tietojen käsittelijän puolesta.

I.B Tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on säilyttää ja mahdollistaa tietojen käsittelijän käsitellä työntekijöidensä henkilötietoja arvioidakseen heidän työtyytyväisyyttään ja siihen liittyviä tekijöitä. Moodup mahdollistaa tietojen käsittelijän työskentelyn tiedon kanssa turvallisesti ja noudattaa tietosuojalakeja ja -määräyksiä koskevia ehtoja.

I.C Henkilötietojen tyypit

Käsiteltävien henkilötietojen tyypit määräytyvät tietojen käsittelijän mukaan ja voivat vaihdella tietojen käsittelijän käyttämien palvelujen mukaan. Käsiteltävän tiedon esimerkkejä voivat olla kansalliset tunniste numerot, nimet, sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot, sukupuoli ja työntekijöiden työllistymisikä tietojen käsittelijän työntekijöistä. Moodup tallentaa myös ja käsittelee työntekijöiden vastauksia tiedusteluihin työtyytyväisyydestä ja siihen liittyvistä tekijöistä.

I.D Tietojen omistajat

Henkilötietojen omistajia ovat tietojen käsittelijän työntekijät ja johtajat.

I.E Kesto

Käsittely tapahtuu palvelusopimuksen voimassaoloaikana.

I.F Henkilötietojen poisto/palautus

Kun palvelusopimus päättyy, Moodup lopettaa välittömästi kaikkien tietojen käsittelijän henkilötietojen käsittelyn. Moodup on pyynnöstä tietojenkäsittelijältä: (i) palauttaa kaikki henkilötiedot tietojenkäsittelijälle; tai (ii) poistaa turvallisesti kaikki henkilötiedot. Kuitenkin työntekijöiden vastaukset tiedusteluihin poistetaan aina eivätkä ne koskaan palauteta tietojenkäsittelijälle työntekijöiden anonymiteetin varmistamiseksi. Poisto tai palautus tapahtuu 30 päivän kuluessa sen jälkeen, kun palvelusopimus päättyy.

I.G Alisopimuskäsittelijät

DigitalOcean (tietoja säilytetään Alankomaissa)