Käyttöehdot

Moodup tarjoaa ohjelmistopalvelua, joka mittaa työntekijöiden sitoutumista ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Seuraavat ehdot koskevat palvelua:

Tausta

Käyttämällä Moodup ehf:n (jäljempänä "Moodup") palvelua työpaikka (jäljempänä "asiakas") hyväksyy seuraavat ehdot ja määräykset. Hyväksymällä nämä ehdot asiakasta edustava henkilö vahvistaa, että hänellä on siihen valtuudet.

Palvelu

 1. Palvelu sisältää kyselyjen jakelujärjestelmän, työpaikan, henkilöstön ja käyttäjien hallintatyökalut sekä hallintapaneelin tulosten ja työntekijöiden anonyymien palautteiden tarkasteluun.
 2. Moodup tarjoaa asiakkaalle pääsyn edellä mainittuun palveluun palvelusopimuksen voimassaoloajan.
 3. Moodup huolehtii tarvittavasta teknisestä ylläpidosta ja päivityksistä varmistaakseen palvelun moitteettoman toiminnan.
 4. Moodup varmistaa palvelun ja käsiteltyjen tietojen turvallisuuden teknisesti. Lisätietoja Moodupin toteuttamista turvatoimista löytyy osoitteesta moodup.com/security.
 5. Moodup varmistaa, että palvelu on asiakkaan käytettävissä vähintään 99 prosenttia ajasta kustakin kalenterikuukaudesta, seuraavat poikkeukset huomioiden: (i) palvelunestohyökkäykset, tekniset ongelmat tai asiakkaan toimet; (ii) etukäteen määritellyt ja ilmoitetut huoltokatkokset vähintään viikkoa ennen; (iii) Moodupin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuoliset olosuhteet.
 6. Palveluun sisältyy teknistä tukea sähköpostin ja viestijärjestelmän välityksellä. Mahdolliset lisäpalvelut tai koulutukset, kuten puhelin-, videoneuvottelu- tai henkilökohtaiset tapaamiset, ovat Moodupin hinnoittelun alaisia.

Hinnoittelu ja maksuehdot

 1. Moodup ja asiakas ovat allekirjoittaneet palvelusopimuksen, jossa on määritelty palvelun hinta ja sisällytetyt työntekijämäärät. Muiden palvelukomponenttien hinnat on esitetty Moodupin hinnastossa. Hinnasto on saatavilla osoitteessa moodup.com/fees.
 2. Moodup lähettää laskun seuraavan kalenterikuukauden aikana sen kuukauden palvelusta, jolloin palvelu on suoritettu. Maksuaika päättyy saman kalenterikuukauden 15. päivään mennessä. Siitä eteenpäin erääntyneistä maksuista veloitetaan viivästyskorko. Mikäli maksua ei ole saatu 10 päivän kuluessa maksuajan päättymisestä, Moodupilla on oikeus keskeyttää palvelu tai irtisanoa palvelusopimus ilman ennakkoilmoitusta, edellyttäen että tällaisesta toimenpiteestä on lähetetty kirjallinen ilmoitus asiakkaalle.

Irtisanomisehto

 1. Palvelusopimus on voimassa allekirjoituspäivästä alkaen ja pysyy voimassa, kunnes jompikumpi osapuoli irtisanoo sen. Irtisanominen astuu voimaan kalenterikuukauden lopussa.
 2. Ensimmäisten 30 päivän aikana allekirjoituspäivästä ei ole irtisanomisaikaa. Sen jälkeen irtisanomisaika on kolme kuukautta irtisanomispäivämäärästä.
 3. Palvelusopimus voidaan irtisanoa ilman irtisanomisaikaa, mikäli jompikumpi osapuoli: (i) merkittävästi rikkoo velvoitteitaan eikä korjaa niitä 30 päivän kuluessa kirjallisesta ilmoituksesta toiselta osapuolelta; (ii) joutuu maksuviivästyksiin, taloudellisiin uudelleenjärjestelyihin tai konkurssiin.

Käyttäjäoikeudet

 1. Moodup myöntää asiakkaalle oikeuden käyttää ohjelmistoa palvelusopimuksen voimassaoloajan. Asiakas sitoutuu olemaan myöntämättä pääsyä palveluun muille kuin omille työntekijöilleen.
 2. Molemmat osapuolet vastaavat tarvittavien lisenssien ja oikeuksien hankkimisesta täyttääkseen velvoitteensa palvelusopimuksen mukaisesti.
 3. Asiakas vahvistaa ja vastaa siitä, että hänellä on tarvittavat luvat ja oikeudet tallentaa ja käsitellä Moodupille lähetettyjä tietoja palvelusopimuksen mukaisesti.

Luottamuksellisuus

Osapuolet sitoutuvat kunnioittamaan luottamuksellisuutta eivätkä paljastamaan palvelusopimuksen sisältöä tai sen kautta hankittua tietoa kolmansille osapuolille.

Henkilötiedot

 1. Palvelusopimuksen täyttämiseksi Moodup käsittelee tietoja, jotka sisältävät henkilökohtaisia tietoja asiakkaan puolesta. Tässä käsittelyssä asiakas on tietojen käsittelijä ja Moodup on tietojenkäsittelijä. Osapuolet ovat siksi solmineet tietojenkäsittelysopimuksen, jossa kuvataan tällaisen käsittelyn ehdot.
 2. Asiakkaan henkilötietoja käsitellään Moodupin toimesta tietojenkäsittelijänä. Kaikki tällainen käsittely on tehtävä sovellettavien tietosuojalakien ja -määräysten mukaisesti.
 3. Moodup varmistaa, että sen tietosuojakäytäntö on kaikkien saatavilla sopimuksen voimassaolon aikana. Tietosuojakäytäntö löytyy osoitteesta moodup.com/privacy.

Aliurakoitsijat

Osapuolet voivat vapaasti käyttää aliurakoitsijoita käsittelemään niille palvelusopimuksen nojalla annettua tietoa tarpeen vaatiessa, kunhan kyseiset osapuolet sitoutuvat kunnioittamaan luottamuksellisuutta, tietosuojaa ja henkilötietojen käsittelyä koskevia määräyksiä samalla tavalla kuin sopimuspuolet.

Ehtojen muutokset

 1. Moodup pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja, mutta ilmoittaa muutoksista asiakkaalle vähintään 15 päivää etukäteen. Moodup ilmoittaa muutoksista sähköpostitse ja tekemällä päivitetyt ehdot saataville osoitteessa moodup.com/terms.
 2. Jos asiakas hylkää muutoksen ehtoihin 15 päivän kuluessa sähköpostitse saamastaan ilmoituksesta, asiakas katsotaan hyväksyneen muutetut ehdot. Jos asiakas hylkää muutetut ehdot annetussa määräajassa, tällainen hylkäys katsotaan sopimuksen irtisanomiseksi edellä mainittujen määräysten mukaisesti, ja voimassa on silloin osapuolten viimeksi yhteisellä suostumuksella voimaan tullut ehdot ilmoitusajan kuluessa.
 3. Nämä ehdot osoittavat viimeisen muutospäivämäärän. Nämä ehdot on viimeksi muutettu 19. maaliskuuta 2022.